+90 546 204 61 82
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ramazanoğlu: 1500 Aile Danışmanı İstihdam Edeceğiz

02 Şubat 2016
5 kez görüntülendi
Ramazanoğlu: 1500 Aile Danışmanı İstihdam Edeceğiz

Ramazanoğlu: 1500 Aile Danışmanı İstihdam Edeceğiz

2016 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda sürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema RAMAZANOĞLU, Bakanlığın bütçe görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap ederek Bakanlığın faaliyetlerini anlatırken Bakanlık bünyesine 1500 aile danışmanı alınacağını ifade etti. Kpsscafe.com.tr olarak Sayın Bakanın konuşmalarının tamamını aşağıda yayımlıyoruz.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI SEMA RAMAZANOĞLU (Denizli) :  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bütçesini sunmak, Bakanlık faaliyetleri, hedefleri hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bütçesi milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu seksen dakikalık sürenin paylaşılmasında otuz dakikayı, beş dakika fazla süreyi bana verdikleri, aynı zamanda birinci konuşmacı olarak beni aralarında takdir ettikleri için Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a ve Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’a da teşekkür ediyorum. Pozitif ayrımcılık düşüncelerinden dolayı da tekrar, huzurlarınızda sizlerin adına teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle başlayan sosyal politika uygulamalarını beş yıllık kısa bir süre içerisinde toplumun tüm kesimlerine yaymayı başardık. Sürekli değişimin yaşandığı, insan ihtiyaçlarının her geçen gün biraz daha arttığı dönemleri yaşıyoruz. Bu süreçte aile ve sosyal politikalar alanında yürütülen hizmetlerin kurumsal kimliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bölgemizde yaşanan savaşlar, göç, kentleşme, yoksulluk gibi temel konular sosyal politikaların aile merkezli uygulanmasını zorunlu hâle getirmiştir. Yerinde ve etkin hizmet üretmek, yeni hizmet modelleri kurmak ve geliştirmek için 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız kurulmuş, tüm hizmet birimleri tek çatı altında toplanmıştır. Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışıyoruz. Zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici, soysal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmayı hedefledik. Bu çerçevede, aile ve sosyal politikalar alanında hizmetlerimizi iyileştirmeye, yeni politikalar geliştirmeye, ortaya çıkan sosyal sorunlara ve risklere çözümler üretmeye devam ediyoruz. Sosyal politikalarda aileyi merkez alıp aile değerlerini koruyarak kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Vatandaşlarımızın arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, adil ve hak temelli hizmet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kuşatıyoruz. Her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan insanımızı korumaya ve mağduriyetleri gidermeye uğraşıyoruz. Değerli milletvekilleri, ekonomide yaşanan iyileşme, artan millî gelirle birlikte aile ve sosyal politikalar alanında büyük bir değişimi yaşamaya devam ediyoruz. Son iki yılın ortalamasına baktığımızda, Bakanlığımız bütçesinin 6’ncı sırada yer alması milletimiz adına sevindiricidir. Bu dönemde yoksullukla mücadelede dikkate değer bir başarı elde edilmiş, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ayrılan kaynaklarda büyük artışlar olmuştur. 2002 yılında sosyal yardım ve hizmetlere 1,3 milyar Türk lirası kaynak ayrılmışken bu rakam 2015 yılında yaklaşık 28,5 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Dünya genelinde yoksulluk değeri günlük 4,3 dolar olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde 4,3 doların altında yaşayan toplum kesimi oranı 2002 yılında yüzde 30,3 iken 2014 yılında bu oran 1,62’ye indirilmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP 2013 İnsani Gelişmişlik Raporu’nda Türkiye, insani gelişme açığını en hızlı kapatan 9’uncu ülke olmuştur. Son on yılda orta insani gelişmişlik düzeyinden yüksek insani gelişmişlik düzeyine çıkmıştır. OECD tarafından 2014 yılında yayınlanan raporda gelir dağılımını en ciddi iyileştiren ülkelerden biri olduk. Bu başarıların bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizlere, sosyal çalkantılara rağmen elde edilmesi kayda değerdir. Tüm bu gelişmeler bile Hükûmetimizin tek başına bir başarı öyküsüdür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu kaynaklarıyla yapılan sosyal yardım programlarının tamamına yakını Bakanlığımız Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmiştir. Bu programların başında şartlı eğitim yardımı gelmektedir. Bugün, çocuklarımızın eğitimine ciddi katkılar sağlayan programdan yaklaşık 2 milyon hane yararlanmaktadır. Ayrıca, ödemelerin annelere yapılmasıyla kadınların güçlendirilmesi, sosyal hayata katılmaları konusunda olumlu geri dönüşler alınmıştır. Dünyada az sayıda ülkenin yürütebildiği, bütün vatandaşlarımızı 2012 yılında sağlık güvencesine kavuşturan genel sağlık sigortası uygulamasını hayata geçirdik. Eşi vefat eden kadınlara düzenli naklî yardım programı başlatılmıştır. 2015 sonu itibarıyla yaklaşık 295 bin kadınımız aylık 250 Türk lirası düzenli naklî desteğe kavuşturulmuştur ki bu kadınlar hiçbir geliri olmayan ve sosyal güvencesi olmayan kadınlarımızdır. Muhtaç asker ailelerine yardım programıyla eşi ya da oğlu askere gittiği için gelirden mahrum kalan 101 bin asker ailesine aylık 250 Türk lirası tutarında düzenli yardım ödemesi yapılmaktadır. Yine, 2015 yılında, muhtaç asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardım programı hayata geçirilmiş, aylık 100 Türk lirası tutarında düzenli ödeme yapılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere doğum yardımlarını başlattık. 1’inci çocuk için 300, 2’nci çocuk için 400, 3’üncü ve sonraki çocuklar için 600 Türk lirası tutarında doğum yardımını yapmaktayız. 2014 yılında geri dönüşüm çalışmaları kapsamında istihdam yardımları başlatılmış ve sosyal yardım istihdam bağlantısı sayesinde Bakanlığımızdan yardım alan 48 bin vatandaşımız İŞKUR tarafından işe yerleştirilmiştir. 2011 yılı Ekim ayından itibaren hayata Geçirilen Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’yle yoksul vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlara ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılmakta ve otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu süreçte sosyal yardımların transferinde büyük kolaylıklar sağlanmış, PTT’yle iş birliği içinde Sosyal Yardım Kartı Projesi hayata geçirilmiş, 2,1 milyon kişiye kart teslim edilmiştir. Bilgi çağının gereği olarak sosyal yardımların bilgi iletişim teknolojileriyle sunulması zorunluluk hâline gelmiştir. Hükûmetimiz, yoksul vatandaşlarımıza güvenli İnternet erişimini ücretsiz olarak sağlamaya yönelik çalışmalar başlamıştır. Orta vadede, yoksul vatandaşlarımızın bilgi toplumuna dönüşüm sürecine katılımı sağlanacak ve yoksulluğun nesiller arası aktarımının engellenmesinde önemli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Sosyal yardımları bir lütuf olarak değil, her vatandaşımız için bir hak olarak görüyoruz. Bu çerçevede, 64’üncü Hükûmetimizin Eylem Planı’nda sosyal yardım kanunu çıkarılarak sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuracağımızı ilan ettik. Bu kapsamda, Asgari Gelir Desteği Modeli temelinde mevzuat ve bilişim altyapısı çalışmalarına devam ediyoruz. Kalkınma Bakanlığı’yla iş birliği içinde “İnsani Gelişmeye Geçiş Stratejisi” adıyla ülkemizin ilk Ulusal Yoksullukla Mücadele Strateji Belgesi hazırlıklarını sürdürmekteyiz. 2016 yılı içinde ülkemize ilk defa mahallî, ilçe ve il düzeyinde sosyal riskleri alt boyutlarıyla birlikte ölçen “Sosyal Uyum Endeksi” çalışmalarını tamamlayacağız. Hanenin problemlerini ve risklerini belirleyen ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde sorunlara müdahale edilmesini sağlayan “Vaka Yönetim Sistemi” ise tamamlanmıştır. Sosyal politikalarda aileyi merkez alan bir Hükûmet olarak ailelerimizin konut sahibi olmalarını destekliyor, evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik ediyoruz. Bu amaçla, çeyiz hesabı ve devlet katkısı, konut tasarrufu hesabı programlarını başlatıyoruz. Bu tasarruf hesabında paralarını biriktiren vatandaşlarımıza Bakanlığımız bütçesinden devlet katkısı yapılacaktır. Ayrıca, bu yıl başlattığımız yeni bir programla, şehit yakını, gazi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı ücretsiz seyahat haklarından yararlandıran işletmelerimize devlet desteği ödemeleri başlamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadim medeniyetimizin bizlere en büyük mirası ailedir. Toplumun temel taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi temel politikamızdır. “Güçlü aile, güçlü Türkiye” anlayışıyla aile ve toplum hizmetlerindeki çalışmalarımıza hız verdik. Aileye yönelik hizmetlerin daha sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi için AR-GE çalışmalarını önemsiyoruz. Son on iki yılda aile konusunda 33 araştırma yapılmış, sonuçları basılı olarak ve İnternet ortamında paylaşılmıştır. Ayrıca beş yılda bir tekrarladığımızı “Türkiye Ergen Profili”, “Türkiye Aile Yapısı” araştırmalarıyla ülkemizde yaşanan değişim ve muhtemel problem alanları tespit edilmektedir. Bakanlık olarak ailelerimize yönelik yaygın eğitim programları uygulayarak çeşitli konularda ailelerimizin bilinç ve sorun çözme kapasitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar “Evlilik Öncesi Eğitim Programı”yla 283.850 vatandaşımıza, “Aile Eğitim Programı” kapsamında ise 422.567 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Aile Sosyal Destek Programı, kısaltılmış adıyla “ASDEP”le Bakanlığımızın hizmet sunum anlayışında yeni bir dönem başlatıyoruz. “ASDEP projesiyle her ailenin bir sosyal danışmanı olacaktır.” diye hizmetimize başladık ve dört hafta önce bu projemizi başlattık. Yaklaşık 1.000 ile 1.500 aileye 1 sosyal danışman düşecek şekilde uygulamalarımızı sürdürüyoruz. ASDEP’in bütün unsurlarıyla hayata geçmesiyle sosyal hizmete muhtaç tüm vatandaşlarımıza ulaşılarak sorunlarının çözülmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında ilk etapta 1.500 aile danışmanını istihdam edeceğiz, Maliye Bakanlığımızdan kadro onayını aldık. ASDEP’le sosyal risk haritaları oluşturulabilecek ve Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde etkin bir şekilde denetlenecektir. Ayrıca, ASDEP kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki terör nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yönelik psikososyal ve rehabilitasyon destek çalışmaları da sürmektedir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 15 bin  hanede bulunan 100 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı’nda Bakanlığımıza psikososyal destek hizmet grubu ile ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım hizmet grubu sorumluluğu verilmiştir. Suriyeli misafirlerimiz için de psikososyal destek hizmetleri yerel düzeyde il müdürlüklerimizin koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Psikososyal destekle birlikte, barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi konular başta olmak üzere, nakdî yardımlar da yapılmaktır. Bölgesel göç ve mültecilerle ilgili etkin hizmet üretmek için Bakanlığımız bünyesinde Göç İdaresi Başkanlığını kurduk. Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarını daha etkin hâle getirmeyi planlıyoruz. Bakanlık olarak Roman vatandaşlarımıza yönelik toplumsal hayata katılımı destekleyen sosyal politika uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çocuklar milletimizin istikbalidir. Bu sorumluluk duygusuyla çocuklarımıza sahip çıkıyor, onları en değerli hazinelerimiz olarak görüyoruz. Çocuk hizmetlerinde geliştirdiğimiz projelerle model ülke hâline geldik. 20-25 çocuğa bir bakım elemanının hizmet ettiği günlerden bugün 5 çocuğa 3 bakım elemanının hizmet ettiği günlere geldik. “Geleceğimiz için önce çocuk, çocuklarımız için de önce aile.” diyoruz. Bu amaçla çocuk politikamızın temel eksenini aile yanında bakım olarak belirledik. Son on iki yılda kuruluş bakımından aile yanına döndürülen çocuk sayısı 11.085’e, koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısı ise 520’den 4.615’e ulaşmıştır. Aile yanında bakımı mümkün olmayan kuruluş bakımına almak zorunda kaldığımız çocuklarımız içinse yurt modelinden ev tipi bakım modeline geçiş sürecini başlatmış bulunuyoruz. Hizmet dönüşümünü yüzde 90 oranında tamamladık. Çocuk evi sayımız 1.057’ye hizmet verdiğimiz çocuk sayımız ise 5.366’ya ulaşmıştır. Bu süreçte, çocuk destek merkezleri yeni bir hizmet modeli olarak devreye girmiştir. Bu kuruluşlarda suça sürüklenen, suç mağduru olan, madde bağımlısı veya sokak geçmişi olan çocuklarımıza rehabilitasyon ve psikoterapi uyguluyoruz. 2015 yılı sonu itibarıyla 67 çocuk destek merkezinde 1.241 çocuğa hizmet verilmektedir. İstihdam konusunda ise Bakanlığımız bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarımızda 42.279 çocuğumuzu işe yerleştirmiştir. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul etmiş bir ülke olarak Bakanlığımız çocuk haklarına özel bir önem atfetmektedir. Bakanlığımız koordinatörlüğünde 2013-2017 yıllarını kapsayan Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi hazırlanmış ve 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. 2016’da ise Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın kesinleştirilmesi, hayata geçirilmesi ve takibinin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızdan ailelerinin yanına dönmeleri uygun olanlar için sosyal, ekonomik destek uygulamasıyla ailelerinin yanına döndürülmelerine devam edilecektir. Ebeveyn bakımından yoksun Suriyeli çocuklara yönelik aile odaklı bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de planlarımız arasındadır. Kadının insan haklarının ve toplum statüsünün güçlendirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması Bakanlığımızın kadın politikalarının temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kadın alanında Anayasa ve Anayasa düzeyinde önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Anayasa’mızın 10’uncu maddesinde yapılan değişikliklerle kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesi güçlendirilmiştir. “Şiddete karşı sıfır tolerans” anlayışı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlayışla, 2016-2019 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı tüm tarafların iş birliği ve koordinasyonunda hazırlanarak 2016 yılı içerisinde uygulanılmaya başlanılacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim; sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde kadınların istihdama katılımının artırılması, kadın girişimciliğin desteklenmesi ve kadın yoksulluğuyla mücadele temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 64’üncü Hükûmet Eylem Planı’nda yer verdiğimiz, doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece, kademe ilerlemesinde değerlendirmesi uygulamalarını başlattık. Memurlar için doğuma bağlı yarı zamanlı çalışma, kısmi süreli çalışma haklarının düzenlenmesi, kreş yardımı ve başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere iş yerlerinde kreşlerin yaygınlaştırılması hayata geçirilecektir. Bu konuda hukuki düzenlemeleri tamamlamış bulunmaktayız. Şiddet önleme ve izleme merkezleri ŞÖNİM’ler ise şiddetle mücadelede yakın dönemde faaliyete geçirdiğimiz önemli kuruluşlarımızdandır. ŞÖNİM’ler şiddetin önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler uygulayarak yedi gün yirmi dört saat destek ve izleme hizmetleri vermektedir. Bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri ve Millî Savunma Bakanlığıyla protokoller yapılmış ve personellere eğitimler verilmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda geçmiş deneyimlerden faydalanarak geleceğe yönelik beklentilerimizi karşılamak öncelikli hedefimizdir. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alabilmeleri için hak temelli bir bakış açısıyla kapsamlı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu amaçla 2010 yılında engelliler için pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık, 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Sosyal hayatta fiziksel çevreyle bilgi ve hizmet sunumundaki tüm engellerin ortadan kaldırılması için, erişilebilirliği tüm vatandaşlarımız için evrensel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Bu amaçla, ülke genelindeki 87 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, 156 özel bakım merkezi, 40 yaşlı yaşam evi, 5 gündüzlü bakım merkezi, 131 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle hizmet vermekteyiz. Engellilerimiz için umut evleri projesini hayata geçirdik. 2015 yılı itibarıyla 111 umut evinde 468 engelliye bakım hizmeti verilmektedir. Hizmetlerde yapılan iyileştirmeler sonucu 2002 yılında 30 engelliye 1 bakım elemanı düşerken, 2015 yılında 6 engelliye 1 bakım elemanı düşmektedir. 2015 yılı sonunda evde bakım hizmeti için 4 milyar 378 milyon 200 bin Türk lirası ödeme yapılmıştır. 2015 yılında 25 engelsiz yaşam merkezi açtık, önümüzdeki dönemde de yeni merkezler açmaya devam edeceğiz. Engellilerimizin toplumsal yaşamda etkin yer almalarını sağlayan en önemli faktörlerden biri de istihdama katılmalarıdır. Bu amaçla “İşe Katıl Hayata Atıl” projesiyle iş koçluğu sistemi ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Engelli atamalarımız geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da devam etmiştir ve etmeye devam edecektir. Şubat 2014’te yapılan kanun düzenlemesiyle engellilerimizin iş gücü piyasasına kazandırılmasını teşvik amacıyla vergi muafiyeti, hazine desteği ve sigorta prim desteği alanlarını kapsayan korumalı iş yerleri uygulaması başlatılmıştır. Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bizlere birer emanetidir. Bunu en önemli sorumluluğumuz olarak görüyor, her türlü iyileştirmeleri süratle hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki şehitliklerimize de sahip çıkıyor, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha yaygın şekilde yararlanabilmeleri için bilgi ve iletişim çağının gereklerine uygun olarak çağrı merkezlerimizi etkin bir biçimde kullanıyoruz. ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı ile ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığıyla da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülen hizmetlere hızlı erişim sağlanmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına anında ve yerinde müdahale edebilmek için müşavirlik ve ataşelik kurma çalışmaları başlattık, ilkini Almanya’nın Düsseldorf kentinde kurduk. Sosyal politikalar alanında her geçen gün yenilenen gelişmeleri takip etmek ve yeni politikalar üretmek amacıyla 2016 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan araştırma, AR-GE ve destek projelerimizden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar, Yaşlı Destek Projesi (YADES), Aile Eğitim Projesi, Boşanma Süreci Danışmanlığı Programı Eğitimi, Türkiye’de Ergen Profili İleri İstatistik Analizi, Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması, Aile Sosyal Destek Projesi yani ASDEP projesi, Aile Bilgi Sistemi ve Sosyal Politikada Dönüşüm Programı’dır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken sosyal yardım ve hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında emeği geçenlere, bu konuda inisiyatif alan kişi ve kuruluşlara, desteklerini esirgemeyen gönüllülerimize, sponsorlara ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2016 mali yılı bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerimize hizmet sunduğumuz tüm vatandaşlarımız adına şükranlarımı arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kaynak: http://www.kpsscafe.com.tr/kpss-haberleri/ramazanoglu-1500-aile-danismani-istihdam-edecegiz-h57507.html

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?